Napster rozszerza współpracę z BMW.

Pakiet Online Enter­ta­in­ment ofe­ro­wany przez markę BMW dostępny jest w kolej­nych euro­pej­skich kra­jach w Austrii i Szwaj­ca­rii. Dotych­czas pakiet ofe­ro­wany był w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Holan­dii, Hisz­pa­nii, Fran­cji, Wło­szech i Niem­czech.

W ramach pakietu roz­ryw­ko­wego BMW poprzez współ­prace z ser­wi­sem muzycz­nym Nap­ster ofe­ruje dostęp do trans­mi­sji stre­amin­go­wej 40 mln utwo­rów muzycz­nych, setek kana­łów muzycz­nych i play­list oraz 15 tysięcy audio­bo­oków. Wszystko to dzięki fabrycz­nie zain­sta­lo­wanej w mode­lach BMW karty SIM i sta­łego połą­cze­nia do inter­netu. Wygodną opcją jest dostęp do całej biblio­teki Nap­stera w momencie braku dostępu do inter­netu. Utwory zapi­sane na twar­dym dysku pozwalają na odsłuch w try­bie offline.

Aby móc radować się wszyst­kim co ofe­ruje Nap­ster należy wyku­pić pakiet Online Enter­ta­in­ment oraz nawi­ga­cję w opcji Pro­fes­sio­nal.

Właściciele modeli BMW z opcją roz­rywki otrzy­mują również dostęp do biblio­tek Nap­stera z dwóch kolej­nych urzą­dzeń mobil­nych, smart­fo­nów, table­tów lub innych speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia do przesyła i odtwa­rza­nia dźwięku.

Nap­ster należy do ame­ry­kań­skiej spółki Rhap­sody Inter­na­tio­nal i dostępny jest w 34 kra­jach.

Notes

 • Ranking serwisów VOD w Polsce w listopadzie:

  1. Netflix
  2. VOD.pl
  3. CDA premium
  4. Player
  5. TVP VOD
  6. WP.PL Wideo
  7. HBO GO
  8. IPLA
  9. Chili
  10. NC + GO

  Źródło: Gemius