Napster rozszerza współpracę z BMW.

Pakiet Online Enter­ta­in­ment ofe­ro­wany przez markę BMW dostępny jest w kolej­nych euro­pej­skich kra­jach w Austrii i Szwaj­ca­rii. Dotych­czas pakiet ofe­ro­wany był w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Holan­dii, Hisz­pa­nii, Fran­cji, Wło­szech i Niem­czech. W ramach pakietu roz­ryw­ko­wego BMW poprzez współ­prace z ser­wi­sem muzycz­nym…

więcej